close
تبلیغات در اینترنت
موسی عصمتی، آن روزها
تبلیغات

آن روز ها

آن روز ها
دیوار باغ ها
کوتاه تر بود
و مزارع گندم وسیع تر
آن روز ها
باران ها اسیدی نبودند
و ابربرچسب ها : ,
.